ໂຄງ​ການ​ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົງ​ສາ

Read More ...

ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້ານ້ຳ​ງຽບ 1

Read More ...

ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ

Read More ...
ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ (ລຮລ) Lane Xang Avenue, Hatsady Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR.
Board of Directors of Lao Holding State Enterprise was established on 21st February 2005 by the Ministerial Decision No.0454/MOF.
1. Efficient Investment 2.Profit Making 3.Gaining Credibility 4.Capacity Building 5.Transparency in Management of Revenue and Expenditure.

​ຍີນ​ດີ​ຕອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວບ​ໄຊ ຂອງລັດ​ວິ​ສະ​ຫະ​ກິດ​ຖື​ຮຸ້ນ​ລາວ

ປະເພດທູລກິດ

Lao Holding State Enterprise (LHSE) is a business entity of the Government of Lao PDR (ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (ລຮລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2005. ລຮລ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂດຍມີກະຊວງການເງິນເປັນເຈົ້າຂອງທຶນ 100%. ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຖືຮຸ້ນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເກີດຜົນຕອບແທນສຸງສຸດ.

ປະເພດທຸລະກິດ

ປະເພດທຶນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (ລຮລ) ໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2. ທຶນຮຸ້ນທີ່ ລຮລ ປະກອບເຂົ້າຢູ່ໃນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແມ່ນກູ້ຢືມຕໍ່ມາຈາກລັດຖະບານ (ກະຊວງການເງິນ), ຊຶ່ງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ຄື: ADB, AFD, EIB ແລະ IDA. ເງິນກູ້ຂອງ ADB ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງເງິນທຶນສາມັນ (OCR), ເງິນກູ້ນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້ ລະຫວ່າງ NTPC ແລະ ADB, ລວມດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນດາໜ້າວຽກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການ.

ກ່ຽວກັບຂີ້ເທົ່າລອຍ

ຂີ້ເທົ່າລອຍແມ່ນຜະລິດຕະພັນຈາກການເຜົາຖ່ານຫີນທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງນຄວາມຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງການເຜົາໄໝ້, ສ່ວນປະສົມຂອງແຮ່ທາດໃນຖ່ານຫີນ (ດິນໜຽວ, feldspar, quartz, ແລະ shale) ຈະຫຼອມລະລາຍໃນຂະບວນການເຜົາໄໝ້ ແລະ ລອຍອອກຈາກເຕົາເຜົາໃໝ້ ພ້ອມກັບທາດອາຍເສຍ. ເມື່ອຂີ້ເທົ່າລອຍຈັບຕົວລວມກັນ, ມັນຈະເຢັນລົງ ແລະ ແຂງຕົວ ເປັນອະນຸພາກກົມໃສ ທີ່ມີຮູບຊົງກົມທີ່ເອີ້ນວ່າຂີ້ເທົ່າລອຍ. ຂີ້ເທົ່າລອຍ ຖືກລວບລວມຈາກແກັສອາຍເສຍ ໂດຍເຄື່ອງດັກຈັບໄຟຟ້າສະຖິດ ຫລື ຖົງກອງຝຸ່ນ. ຜົງລະອຽດຄ້າຍຄືກັບຊີມັງ portland ແຕ່ມັນແຕກຕ່າງທາງເຄມີ.

EVENT SHOW