ເຂືອນ​ໄຟ​ຟ້ານ້ຳ​ເທີນ 2

ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ

Read More ...

ໂຄງ​ການ​ໄຟຟ້າຫົງ​ສາ

ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ

Read More ...

ໂຄງ​ການ​ເຂືອນ​ໄຟ​ຟ້ານ້ຳ​ງຽບ 1

ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ

Read More ...

ໂຄງ​ການ​ເຂືອນ​ໄຟ​ຟ້າ ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ

ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ

Read More ...
Lao Holding State Enterprise (LHSE) Lane Xang Avenue, Hatsady Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR.
Board of Directors of Lao Holding State Enterprise was established on 21st February 2005 by the Ministerial Decision No.0454/MOF.
1. Efficient Investment 2.Profit Making 3.Gaining Credibility 4.Capacity Building 5.Transparency in Management of Revenue and Expenditure..

​ຍີນ​ດີ​ຕອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວບ​ໄຊ ຂອງລັດ​ວິ​ສະ​ຫະ​ກິດ​ຖື​ຫຸ້ນ​ລາວ

ປະເພດທູລກິດ

BUSINESS OF LHSE

Lao Holding State Enterprise (LHSE) is a business entity of the Government of Lao PDR (GOL) for investment in electric power sector. It is intended by GOL to use LHSE for holding GOL shares in IPP project companies and administer GOL interests under project Shareholder Agreements, etc.

TYPE OF FUND

TYPES OF FUND

The types of fund described below are related to investment of Lao Holding State Enterprise (LHSE) in Nam Theun 2 Hydropower Project. The fund provided to LHSE for financing its equity in Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) is a package of loans from the Government of Lao PDR (GOL).

ABOUT FLY ASH

Fly Ash

Fly ash is a byproduct from burning pulverized coal in electric power generating plants. During combustion, mineral impurities in the coal use in suspension and float out of the combustion chamber with the exhaust gases. As the fused material rises, it cools and solidifies into spherical glassy particles called fly ash.

EVENT SHOW

LEGALFRAMEWORK

1. Nam Theun 2 Power Company Limited 2. Sponsors and Shareholders 3. Construction Contractors 4. Operation and Maintenance Arrangements 5. Power Purchasers